معرفی استاد جواد پورسعید

استاد جواد پورسعید مدرس دانشگاه وعکاس حرفه ای در سال 1362 پس ازبازگشایی دانشگاه ها در رشته تازه تاسیس شده عکاسی مجتمع دانشگاهی هنر، پذیرفته…